Hem

Hållbar utveckling berör oss alla

PALAB Pro Analysi Laboratoriet AB

 

Röd tråd i vårt arbete är kunskapen om säker hantering av kemikalier med sikte på hållbar utveckling både på arbetsplatser och utomhus. 


Frågor som berörs i arbetsmiljön och yttre miljön avhandlas i  lagstiftningen, ledningssystem ISO 14001, ISO 45001 och integration av dessa med ISO 9001. Förrevision sker enligt ISO 19011. 


PALAB (1981) arbetar med stora och små företag i den grafiska branschen, färgtillverkare, läkemedelsföretag och importörer och andra användare av kemiska produkter.  

Gammalt fikusträd i Sydney

PRODUKTION

KURSER / Ledningssystem

Arbetsmijö, SAM

Kemiska hälsorisker, härdplaster

Hållbar utveckling

Uppläggning och införande av:

     ISO 14001 Miljöledning

     ISO 45001 Arbetsmiljö

Förrevision med ISO 19011

Miljömärkning Svanen för

     tryckerier

KEMIKALIER

LAGAR / regler, Svanen

Säkerhetsdatablad (SDB):

   översättning, granskning   
   CLP klassificering, märkning
Reach, EU-förordning

Miljöfarlig verksamhet -
    kontakt med myndigheter 

Lagar och föreskrifter


MÄTNING

MÄTNING / Provtagning

Föroreningar på arbetsplatsen

Utsläpp till luft och vatten

Bullermätning

Avfallshantering

ISO 14001 Mijöledning

ISO 45001 Arbetsmiljöledning

ISO 19011 Revision 

Erfarenheter, kunskap


 • Arbetsmiljö- och miljöfrågor i grafiska branschen, utredningar, mätningar, åtgärder, 30 år
 • Undervisning (universitetsadjunkt): kurser i arbetsmiljö, arbetsmiljö- och miljölagstiftning, miljöledningssystem, miljörevision och hållbar utveckling, 15 år
 • Tillståndsansökan, anmälan av miljöfarlig verksamhet
 • Klassificering och märkning enligt CLP, Reach
 • Arbetsmiljökurser för grafiska branschen, härdplaster 
 • Framtagning och implementering av miljöledningssystem
 • Arbetsplatsanpassad ventilation 
 • Reningsteknik, emissioner till luft 
 • Provtagning, on-line mätning och kemisk analysteknik
 • Miljöartiklar i branschtidningar, (över 100 st)  
 • Miljösamordnare på högskolan, 4 år
 • Certifierad miljörevisor, 6 år 
 • Kemi (KTH, civ ing)

Om PALAB


PALAB AB etablerades 1981 som ett analytiskt kemiskt laboratorium och utförde provtagningar och analyser av framfrallt luftburna föroreningar på arbetsplatser, lösningsmedel och damm; på stora och små företag mest i den grafiska branschen men även inom läkemedelsindustri  och sjukhus. 


Föreslagna åtgärder berörde förbättringar i val/byte och hantering av farliga kemikalier, personligt skydd och ventilation. Föroreningar som släpptes ut till omgivande luft minskades genom rening i kol- eller zeolit-adsorbörer och katalytisk förbränning. Utsläpp och driften av anläggningar övervakades med bl a egenutvecklat flerkanaligt online mätinstrument. 


Behov av analyser av föroreningar minskade även genom införanden av ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö. Både tjänste- och industriföretag började medvetet styra sin verksamhet mot mindre farliga ämnen i produktionen, mindre utsläpp och reducerat avfall. 


Analysverksamheten (GC-MS, IR, EC, FID, PID) avvecklades 2001 och arbetet på PALAB övergick till undervisning och kurser i kemiska hälsorisker, hållbar utveckling, implementering av ISO-ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö samt revision av dessa. och erfarenhet som certifierad miljörevisor och miljökoordinator. 


PALAB tillsammans med Milgraf utarbetade det första kriteriet till Svanmärkning av trycksaker.