Hem

Gammalt fikusträd i Sydney

PRODUKTION

KURSER / Ledningssystem

Arbetsmijö, SAM

Kemiska hälsorisker, härdplaster

Hållbar utveckling

Uppläggning och införande av:

     ISO 14001 Miljöledning

     ISO 45001 Arbetsmiljö

Förrevision med ISO 19011

Miljömärkning Svanen för

     tryckerier

KEMIKALIER

LAGAR / regler, Svanen

Säkerhetsdatablad (SDB):

   översättning, granskning   
   CLP klassificering, märkning
Reach, EU-förordning

Miljöfarlig verksamhet -
    kontakt med myndigheter 

Lagar och föreskrifter


MÄTNING

MÄTNING / Provtagning

Föroreningar på arbetsplatsen

Utsläpp till luft och vatten

Bullermätning

Avfallshantering

ISO 14001 Mijöledning

ISO 45001 Arbetsmiljöledning

ISO 19011 Revision 

Hållbar utveckling berör oss alla

PALAB Pro Analysi Laboratoriet AB

 

Röd tråd i vårt arbete är kunskapen om säker hantering av kemikalier med sikte på hållbar utveckling både på arbetsplatser och utomhus. 


Frågor som berörs i arbetsmiljön och yttre miljön avhandlas i  lagstiftningen, ledningssystem ISO 14001, ISO 45001 och integration av dessa med ISO 9001. Förrevision sker enligt ISO 19011. 


PALAB (1981) arbetar med stora och små företag i den grafiska branschen, färgtillverkare, läkemedelsföretag och importörer och andra användare av kemiska produkter.  

Erfarenheter, kunskap


 • Arbetsmiljö- och miljöfrågor i grafiska branschen, utredningar, mätningar, åtgärder, 30 år
 • Undervisning (universitetsadjunkt): kurser i arbetsmiljö, arbetsmiljö- och miljölagstiftning, miljöledningssystem, miljörevision och hållbar utveckling, 15 år
 • Tillståndsansökan, anmälan av miljöfarlig verksamhet
 • Klassificering och märkning enligt CLP, Reach
 • Arbetsmiljökurser för grafiska branschen, härdplaster 
 • Framtagning och implementering av miljöledningssystem
 • Arbetsplatsanpassad ventilation 
 • Reningsteknik, emissioner till luft 
 • Provtagning, on-line mätning och kemisk analysteknik
 • Miljöartiklar i branschtidningar, (över 100 st)  
 • Miljösamordnare på högskolan, 4 år
 • Certifierad miljörevisor, 6 år 
 • Kemi (KTH, civ ing)

Om PALAB


PALAB AB etablerades 1981 som ett analytiskt kemiskt laboratorium och utförde provtagningar och analyser av framfrallt luftburna föroreningar på arbetsplatser, lösningsmedel och damm; på stora och små företag mest i den grafiska branschen men även inom läkemedelsindustri  och sjukhus. 


Föreslagna åtgärder berörde förbättringar i val/byte och hantering av farliga kemikalier, personligt skydd och ventilation. Föroreningar som släpptes ut till omgivande luft minskades genom rening i kol- eller zeolit-adsorbörer och katalytisk förbränning. Utsläpp och driften av anläggningar övervakades med bl a egenutvecklad flerkanalig online mätinstrument. 


Behov av analyser av föroreningar minskade även genom införanden av ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö. Både tjänste- och industriföretag började medvetet styra sin verksamhet mot mindre farliga ämnen i produktionen, mindre utsläpp och reducerat avfall. 


Analysverksamheten (GC-MS, IR, EC, FID, PID) avvecklades 2001 och arbetet på PALAB övergick till undervisning och kurser i kemiska hälsorisker, hållbar utveckling, implementering av ISO-ledningssystem för miljö- och arbetsmiljö samt revision av dessa. och erfarenhet som certifierad miljörevisor och miljökoordinator. 


PALAB tillsammans med Milgraf utarbetade det första kriteriet till Svanmärkning av trycksaker.